Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser

 

Artikel 1 - Definitioner

 

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

 

Fortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

 

Forbruger: den fysiske person, der ikke udøver et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med den erhvervsdrivende;

dag: kalenderdag;

 

Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale, der vedrører en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er fordelt over tid;

 

varig databærer: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere og gense de lagrede oplysninger i fremtiden uden ændringer.

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at frafalde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;

 

Fjernsalgsaftale: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et system, som iværksætteren har tilrettelagt med henblik på fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser, indtil og med aftalens indgåelse, udelukkende gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker;

Fjernkommunikationsteknik: et middel, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren mødes i samme rum på samme tid.

Almindelige forretningsbetingelser: iværksætterens nuværende almindelige forretningsbetingelser.

 

Artikel 2 - Entreprenørens identitet

 

Artikel 3 - Anvendelighed

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for

enhver fjernsalgsaftale og ordre indgået mellem iværksætter og forbruger.

 

Teksten til disse almindelige forretningsbetingelser stilles til rådighed for forbrugeren, inden fjernsalgsaftalen indgås. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, inden fjernsalgsaftalen indgås,

det angives, at de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres hos iværksætteren, og at de vil blive sendt gratis til forbrugeren på dennes anmodning så hurtigt som muligt.

 

Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser, uanset hvad der er anført i det foregående stykke og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren.

forbrugeren på en sådan måde, at den let kan gemmes af forbrugeren på et varigt databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis på forbrugerens anmodning.

 

Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan i tilfælde af modstridende

generelle betingelser altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, som er mest gunstig for ham.

 

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle betingelser på et hvilket som helst tidspunkt helt eller delvis er ugyldige eller annulleres, forbliver aftalen og disse betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks efter fælles aftale med en bestemmelse, der så vidt muligt tilnærmer sig den oprindelige bestemmelses formål.

Situationer, der ikke er omhandlet i disse almindelige betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse almindelige betingelser.

Uklarheder om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" i disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

 

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt angives i tilbuddet.

 

Tilbuddet er uforpligtende. Virksomheden har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.

 

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af

tilbuddet af forbrugeren. Hvis iværksætteren anvender billeder, er disse en

sandfærdig gengivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.

 

Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til erstatning eller ophævelse af aftalen.

Billeder af produkter er en troværdig gengivelse af de tilbudte produkter. Virksomheden kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til produkternes reelle farver.

 

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette gælder især følgende:

 

prisen, eksklusive toldklareringsomkostninger og importmoms. Disse yderligere omkostninger vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurertjenesten anvender de særlige regler for post- og kurertjenester i forbindelse med import. Denne ordning gælder, hvis varerne importeres til EU's bestemmelsesland, hvilket er tilfældet i det foreliggende tilfælde. Post- og/eller kurertjenesten opkræver momsen (sammen med eller uden toldklareringsgebyrer) hos modtageren af varerne;

eventuelle forsendelsesomkostninger;

 

den måde, hvorpå aftalen indgås, og hvilke handlinger der er nødvendige i den forbindelse, samt om fortrydelsesretten finder anvendelse eller ej;

hvordan aftalen skal betales, leveres og opfyldes;

fristen for accept af tilbuddet eller den frist, inden for hvilken den erhvervsdrivende garanterer prisen; højden af taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at anvende teknikken til

fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige grundtakst for den anvendte kommunikationsform;

 

om aftalen arkiveres efter indgåelsen, og i givet fald hvordan forbrugeren kan få adgang til den;

hvordan forbrugeren, inden aftalen indgås, kan kontrollere og eventuelt berigtige de oplysninger, som han har givet i henhold til aftalen, inden han indgår aftalen;

hvilke andre sprog end dansk aftalen kan indgås på;

de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og

 

minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en længerevarende transaktion. Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.

Artikel 5 - Aftalen

 

Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 træder aftalen i kraft på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er fastsat heri.

 

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af

elektronisk måde modtagelsen af accepten af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af den erhvervsdrivende, kan forbrugeren ophæve aftalen.

 

Hvis aftalen indgås elektronisk, skal den erhvervsdrivende træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

Iværksætteren kan - inden for de retlige rammer - orientere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernbetjeningsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller en ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen af aftalen med angivelse af begrundelse.

Virksomheden skal vedlægge følgende oplysninger sammen med produktet eller tjenesteydelsen til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en tilgængelig måde på et varigt databærer:

 

 1. Besøgsadressen på iværksætterens forretningssted, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
 2. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar meddelelse om udelukkelse af fortrydelsesretten;
 3. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 4. de oplysninger, der er omfattet af artikel 4, stk. 3, i disse vilkår, medmindre iværksætteren allerede har givet forbrugeren disse oplysninger inden aftalens gennemførelse

 

 1. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er af ubestemt varighed.

Hvis der er tale om en transaktion af varighed, gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for den første levering.

 

Hver aftale indgås på betingelse af, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

 

Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at fortryde aftalen uden begrundelse i en periode på 14 dage. Denne betænkningstid begynder dagen efter, at forbrugeren eller en repræsentant, som forbrugeren på forhånd har udpeget og givet iværksætteren meddelelse om, har modtaget produktet.

 

I løbet af betænkningstiden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet.

Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt leveret tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i den oprindelige stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet ham.

Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han give iværksætteren meddelelse herom inden 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal give meddelelse herom ved hjælp af en skriftlig meddelelse/email. Når forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt

er blevet returneret, f.eks. ved hjælp af et forsendelsesbevis.

 

Hvis forbrugeren ikke har udtrykt ønske om at gøre brug af sin fortrydelsesret eller ikke har returneret varen til iværksætteren efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister, er købet en kendsgerning.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelsesret

 

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, afholdes omkostningerne ved returnering af produkterne af forbrugeren.

 

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, tilbagebetaler iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsen. Dette er under forudsætning af, at produktet allerede er blevet modtaget tilbage af

erhvervsdrivende eller at der kan fremlægges afgørende bevis for fuldstændig returnering.

 

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis

iværksætteren klart har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:

 

 1. som er fremstillet af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
 2. som klart er af personlig karakter
 3. som ikke kan returneres på grund af deres art
 4. som forringes eller ældes hurtigt
 5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
 6. til enkelte aviser og tidsskrifter
 7. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er brudt af forbrugeren
 8. for hygiejneprodukter, hvis forsegling er brudt af forbrugeren.

 

 

 

 

 

Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser

 

 

 1. vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i et bestemt tidsrum;
 2. hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden fortrydelsesfristen er udløbet;
 3. vedrørende væddemål og lotterier.

 

 

 

 

 

Artikel 9 - Prisen

 

I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, må priserne på de tilbudte varer og/eller tjenesteydelser ikke forhøjes, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

 

I modsætning til det foregående stykke kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt

udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på, med variable priser.

Denne forbindelse til udsving og det forhold, at alle nævnte priser er indikativpriser, skal nævnes i tilbuddet.

Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovmæssige bestemmelser eller bestemmelser.

Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat dem og:

 

 1. de er et resultat af lovmæssige bestemmelser eller bestemmelser, eller
 2. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.

 

 

 

 

I henhold til § 5, stk. 1, i lov om omsætningsafgift af 1968 finder leveringen sted i det land, hvor transporten påbegyndes. I det foreliggende tilfælde finder denne levering sted uden for EU. Herefter skal postvæsenet eller

kurertjeneste opkræve importmoms eller fortoldningsafgifter hos kunden. Der vil derfor ikke blive opkrævet moms af iværksætteren.

 

Der tages forbehold for trykfejl i alle priser. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og skrivefejl.

ansvar accepteret. I tilfælde af tryk- og skrivefejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris.

 

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

 

Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med kontrakten, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de eksisterende lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer den erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

 

En garanti fra den erhvervsdrivende, producenten eller importøren berører ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen.

 

Eventuelle defekte eller forkert leverede produkter skal anmeldes skriftligt til den erhvervsdrivende senest 14 dage efter leveringen. Returnering af produkterne skal ske i originalemballage og i ny stand.

 

Entreprenørens garantiperiode svarer til fabrikkens garantiperiode. Entreprenøren er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til forbrugerens individuelle anvendelse eller for nogen form for rådgivning om produkternes anvendelse eller anvendelse.

 

Garantien gælder ikke, hvis:

Forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand;

de leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet skødesløst eller i strid med iværksætterens anvisninger og/eller anvisningerne på emballagen;

 

Manglerne skyldes helt eller delvist regler, som myndighederne har fastsat eller vil fastsætte vedrørende de anvendte materialers art eller kvalitet.

 

Artikel 11 - Levering og gennemførelse

 

Entreprenøren skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af produktbestillinger.

Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har aftalt en længere leveringsfrist.

Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, vil forbrugeren blive underrettet herom senest 30 dage efter, at ordren er afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.

 

I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter opløsningen.

 

Hvis levering af en bestilt vare viser sig at være umulig, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest ved leveringen vil det klart og forståeligt blive anført, at en

erstatningsartikel bliver leveret. Ved erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Udgifterne til en eventuel returforsendelse afholdes af iværksætteren.

 

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne påhviler iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd og gjort bekendt med iværksætteren, medmindre det udtrykkeligt

andet er aftalt.

 

Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

 

Opsigelse

 

Forbrugeren kan opsige en tidsubegrænset aftale, der er indgået for

regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser til enhver tid med forbehold af aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.

Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, ved udløbet af den tidsbegrænsede periode, under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned.

 

Forbrugerne kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:

 

opsige til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

 

i det mindste opsige dem på samme måde, som de blev indgået af ham; altid opsige dem med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv. Forlængelse

En tidsbegrænset kontrakt, der er indgået med henblik på regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

 

I modsætning til det foregående stykke kan en tidsbegrænset kontrakt, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade eller ugeblade, stiltiende forlænges for en bestemt periode, der ikke overstiger

højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne forlængede aftale mod slutningen af forlængelsen med et varsel på højst en måned.

En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forlænges stiltiende på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel på højst en måned og et varsel på højst tre måneder, hvis aftalen

omfatter regelmæssig levering af dagblade og ugeaviser og magasiner, men mindre end en gang om måneden.

 

En kontrakt med begrænset løbetid om regelmæssig levering af dagblade og ugeblade med et begrænset varsel.

magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

 

Varighed

 

Hvis en aftale har en varighed på over et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimelighed og rimelighed taler imod en opsigelse før udløbet af den aftalte periode.

Artikel 13 - Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 7 arbejdsdage efter starten af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede betænkningstid. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne frist at løbe, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.

har modtaget.

 

Forbrugeren har pligt til straks at indberette unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der er givet eller nævnt over for iværksætteren.

I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side har iværksætteren ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er meddelt forbrugeren på forhånd.

 

Artikel 14 - Klageprocedure

 

Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren inden for 7 dage med en fuldstændig og klar beskrivelse, efter at forbrugeren har konstateret manglerne.

 

Klager, der indgives til iværksætteren, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage fra modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for de 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

svar.

 

Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst, opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.

En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt angiver andet.

 

Hvis en reklamation findes berettiget af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

Artikel 15 - Tvister

 

På aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser finder anvendelse på, gælder kun nederlandsk lov. Også selv om forbrugeren er bosat i udlandet.

 

Artikel 16 - SMS-markedsføring

 

Ved at give samtykke til Modefika's SMS-markedsføring i kassen og initialisere et køb eller registrere dig via vores registreringsværktøjer accepterer du at modtage tilbagevendende sms-meddelelser (for din ordre, herunder påmindelser, når du forlader kassen), sms-markedsføringstilbud og transaktionstekster, herunder anmodninger om anmeldelser fra os, selv om dit mobilnummer er registreret på en opkaldsforbudsliste, der er oprettet af delstats- eller forbundsregeringen. Meddelelsesfrekvensen varierer. Samtykke er ikke en betingelse for køb.

Hvis du ønsker at fravælge at modtage sms-markedsføringsbeskeder og meddelelser, skal du svare STOP på enhver mobilbesked fra os eller bruge det link til afmelding, som vi har givet dig i en af vores beskeder. Du forstår og accepterer, at alternative metoder til at afmelde dig, f.eks. ved at bruge alternative ord eller anmodninger, ikke betragtes som en rimelig måde at afmelde sig på. Vi opkræver ikke gebyr for tjenesten, men du er ansvarlig for alle sms-relaterede gebyrer og afgifter, der pålægges af din trådløse operatør. Der kan forekomme gebyrer for beskeder og data.

Hvis du har spørgsmål, bedes du sende en sms til HELP til det nummer, hvorfra du har modtaget beskederne. Du kan også kontakte os på https://modefika.com/pages/kontakt for at få flere oplysninger.

Vi har ret til at ændre ethvert telefonnummer eller kortnummer, som vi bruger til tjenesten, når som helst. Du vil blive underrettet om sådanne tilfælde. Du accepterer, at beskeder, som du sender til et telefonnummer eller en kortnummerkode, som vi har ændret, herunder anmodninger om STOP eller HJÆLP, muligvis ikke modtages, og at vi ikke er ansvarlige for at efterkomme anmodninger i sådanne beskeder.

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for mislykket, forsinket eller ukorrekt levering af oplysninger, der sendes via tjenesten, fejl i sådanne oplysninger og/eller enhver handling, du måtte foretage eller ikke foretage på grundlag af oplysningerne eller tjenesten.

Din ret til privatlivets fred er vigtig for os. Se venligst vores privatlivspolitik https://modefika.com/pages/privatlivspolitik for at finde ud af, hvordan vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger.

Artikel 17 - Ekstra

Betaling
Brands by Lisa accepterer online betalinger med følgende kreditkort: Visa, Mastercard, Mobilepay Online, Maestro, American Express, Maestro.
Betalingen vil først blive trukket fra din konto, når den fysiske vare er afsendt eller det virtuelle produkt er oprettet, medmindre andet er aftalt eller angivet på din ordre.

Reserveret beløb

Når du bruger et betalingskort, debet- eller kreditkort, reserveres det beløb, der handles for. Dette beløb er reserveret, indtil webshoppen har behandlet og afsendt din ordre. Når ordren er afsendt, trækkes beløbet fra kontoen.
Reservationstiden afhænger af produktet/tjenesten.

Godkendelse af betalingskort

Når du bruger et betalingskort, vil du kunne se, at der er reserveret penge på din konto, og dit disponible beløb vil derfor se ud til at være mindre.
Hvis du eller webshoppen annullerer ordren, vil webshoppen ikke kunne hæve pengene fra din konto, men du vil stadig kunne se reservationsbeløbet på din konto i et stykke tid.
Bemærk, at det kun er banken (eller kortudstederen), der kan annullere en sådan reservation.

Kreditkortgodkendelse

Pengene vil blive hævet fra din konto, når webshoppen behandler og hæver betalingen fra din ordre. Transaktionen vises nu i din bankoversigt.

Alle priser på webshoppen er eksklusive moms.
Hjemmesiden anvender følgende valutaer til prisfastsættelse:
Danmark - Kroner (DKK)

Brands by Lisa bruger en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol, hvilket betyder at dine data er sikre og ikke kan læses af andre tredjeparter.

Levering og forsendelse
Leveringstiden for din ordre er 5-10 hverdage.

Brands by Lisa bruger DAO - ParcelShop til forsendelse af dine bestilte varer.

Fragtomkostningerne beregnes ud fra varernes vægt.

Du kan vælge at få din forsendelse sendt med levering til din hjemmeadresse eller til nærmeste pakkeshop.

Du modtager et trackingnummer ved afsendelse, som gør det muligt for dig at følge forsendelsen til enhver tid.

Hvis du fortryder dit køb (Fortrydelse)
Brands by Lisa tilbyder 14 dages fuld refusion på varer købt på hjemmesiden, medmindre andet er aftalt eller angivet i din ordre.

Perioden på 14 dage starter den dag, hvor ordren leveres.

Eventuelle returomkostninger pådrager du dig selv.

Anmodningen om fortrydelsesret skal meddeles os senest 14 dage efter levering og skal være os i hænde senest 14 dage efter, at vi er blevet informeret om din brug af fortrydelsesretten/fortrydelsesretten.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at fortryde købet, skal du sende os en e-mail på info@brandsbylisa.com. I din besked skal du tydeligt gøre os opmærksom på, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.

Tilstand af den vare, du har returneret
Du er ansvarlig for varens tilstand og for den forringede værdi af varen, som skyldes anden håndtering end den, der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og funktion.
Det betyder, at du skal prøve varen på samme måde, som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen afprøves/bruges ud over det, der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af nedsat værdi. Det betyder, at når købet fortrykkes, får du en mindre del eller intet af købsbeløbet refunderet. Det er op til Brands by Lisa at vurdere varens tilstand.

Garanti
Der er 2 års garanti på produkterne i henhold til den danske købelov på varer. Garantien gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamationer vedrørende fejl og mangler skal meddeles Brands by Lisa i rimelig tid efter modtagelse af varen. Vi anser af maksimalt måneder som en rimelig tid, medmindre andet er aftalt. Vi refunderer rimelige forsendelsesomkostninger.

Reklamationen giver afkald på retten til garanti, hvis varerne er behandlet forkert eller usædvanligt.

Brands by Lisa dækker returomkostninger i rimeligt omfang.